Reformy społeczne a religia

Po przeczytaniu poprzedniego wpisu łatwo zauważyć, że postawa krytyczna wobec wierzeń religijnych łączy się zawsze z wielkimi poruszeniami społecznymi. Pierwszy potężny cios starym wierzeniom katolickim zadała reformacja, która była właściwie ruchem chłopskim, wykorzystanym i kierowanym przez mieszczaństwo. Mieszczaństwo jednak, żyjące z pracy czeladzi rzemieślniczej, lub tak samo jak szlachta feudalna, z pracy chłopskiej i z […]
Napisał
Kwiecień 7, 2018

Przyszłość nauki o religii

Pomimo tego, że na wielu uniwersytetach europejskich istnieją już dzisiaj katedry historii religii, pomimo istnienia całej biblioteki prac naukowych z tej dziedziny, musimy stwierdzić, że nauka o religii nie wyszła jeszcze ze stadium przygotowawczego. Niema dotychczas teorii, obejmującej całokształt zjawisk religijnych. Już z tego, co powiedzieliśmy wyżej, widać wyraźnie, że każdy z badaczy traktuje zagadnienia […]
Napisał
Kwiecień 7, 2018

Badanie chrześcijaństwa

Naukowe badanie chrześcijaństwa, historia chrześcijaństwa przeszła różne okresy. Do dnia dzisiejszego możemy rozróżnić dwie szkoły. Szkoła historyczna. Przedstawiciele tej szkoły uznają historyczność postaci Jezusa, Podług tej szkoły Jezus z Nazaretu istniał rzeczywiście w czasach, ewangelicznych i działał między ludem żydowskim. Późniejsi wyznawcy otoczyli imię jego legendarnymi cudami, zwykle pomyślanymi bądź podług wzorów, czerpanych z proroków […]
Napisał
Kwiecień 7, 2018

Religie starożytnego świata

Religie starożytnego świata kulturalnego rozpadają się na dwie grupy – bardzo nierówne pod względem swej wielkości liczebnej – na religie ludów pastersko – koczowniczych i na religie ludów rolniczych. Najbardziej typowym przedstawicielem religii pasterzy – koczowników, a później organizacji kupców, rozrzuconych po różnych krajach i związanych między sobą wspólnymi interesami i wspólnym bogiem, jest religia […]
Napisał
Kwiecień 7, 2018

Powstanie Chrześcijaństwa

Spróbujmy na podstawie Cunowa i innych badaczy naszkicować w kilku zdaniach dzieje rozwoju religii. W życiu człowieka pierwotnego, utrzymującego się tylko z polowania lub rybołówstwa, jak na wszystkich innych stadiach rozwojowych, czynnikami, decydującymi o wszystkich jego wierzeniach i poglądach, są czynniki społeczne. Pytania najważniejsze, na które koniecznie trzeba odpowiedzieć, powstają nie na tle stosunku do […]
Napisał
Kwiecień 7, 2018

Jak i kiedy powstała nauka o religii cz. 10

Bodaj największe jednak znaczenie dla religioznawstwa posiadało przyswojenie kulturze europejskiej starohinduskich ksiąg świętych. Podbój Indii przez Anglię otworzył dla Europejczyków dostęp do hinduskich skarbów religijnych. Już w początkach wieku XIX znane są w Europie niektóre hinduskie księgi święte. W r. 1824 Humboldt poświęcił specjalną rozprawę Baghawaddżicie (księga filozoficzna, będąca częścią Mahabharaty). Hinduskie księgi święte wywierały […]
Napisał
Marzec 31, 2017

Jak i kiedy powstała nauka o religii cz. 9

Naukowa protestancka egzegeza biblijna doprowadziła do tego, że jeden z najwybitniejszych teologów niemieckich, pastor z Bremy Albert Kalthof doszedł do zabójczego dla teologii wniosku, że Jezus Chrystus nigdy nie istniał jako człowiek historyczny, że jest to postać całkowicie legendarna. Poglądy te wyraził Kalthof w książce pt. „Das Christus Problem” (zagadnienie Chrystusa) wydanej w r, 1903. […]
Napisał
Marzec 31, 2017

Jak i kiedy powstała nauka o religii cz. 8

Okazało się, że są to bądź ustawy prawne, dostosowane do szczególnych potrzeb narodu koczowników stepowych, a potem narodu kupców, rozproszonych między innymi narodami i pasożytujących na tych narodach, bądź doraźne polemiczne wystąpienia polityczne, bądź nawet utwory treści erotycznej. Niezbicie okazało się przy tym, że pisma te ulegały wielokrotnym przeróbkom, że autorami ich zgoła nie są […]
Napisał
Marzec 31, 2017

Jak i kiedy powstała nauka o religii cz. 7

Sądzono, że tą drogą uda się ustalić autentyczne teksty święte, na których, jak na prawdziwym słowie bożym, będzie można oprzeć prawowierną i niezawodną religię chrześcijańską. Badania te prowadzono z olbrzymim nakładem pracy i systematyczności i przy ciągłym doskonaleniu samych metod. Teksty rzeczywiście ustalono i dokonano nowych przekładów krytycznych, Badania te – to sto lat pracy […]
Napisał
Marzec 31, 2017

Jak i kiedy powstała nauka o religii cz. 6

Atoli podjęta przez rewolucję francuską walka z przesądami religijnymi – niewątpliwie wbrew interesom mieszczańskim – poszła dalej, niż deizm angielski. Tacy poprzedzający rewolucję myśliciele, jak Julien de Lamelrie (1709 – 1751) i P. H. Holbach (1723 – 1789) są zdecydowanymi ateistami, głosicielami filozofii materialistycznej i nie dostrzegają niebezpieczeństwa, grożącego burżuazji ze strony konsekwentnego materializmu. W […]
Napisał
Marzec 31, 2017